ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทดสอบผลผลิตประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ข้าวโพดหวานกับข้าวโพดเทียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติ บุญเลิศนิรัตนดร์
เจ้าของผลงานร่วม ระวีวรรณ สุวรรณศร , สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์
คำสำคัญ เชื้อพันธุ์;สมรรถนะการผสมทั่วไป;สมรรถนะการผสมเฉพาะ;ข้าวโพดเทียน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพันธุ์ข้าวโพดหวาน ที่มีศักยภาพสำหรับเพิ่มความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตร เพื่อปรับปรุงให้ข้าวโพดเทียนปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ดำเนินการโดยผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวโพดหวาน 12 พันธุ์กับข้าวโพดเทียน 4 พันธุ์ตามแบบการผสมพันธุ์ Line x Tester analysis ได้ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จำนวน 48 คู่ผสม ได้ลูกผสมชั่วที่ 2 (F2) จำนวนคู่ผสมละ 30 ฝัก เมล็ดภายในแต่ละฝัก มีการกระจายตัวของลักษณะเมล็ดเป็นเมล็ดปกติและเมล็ดเหี่ยวย่น คัดแยกเฉพาะเมล็ดปกติที่เอ็นโดสเปิร์มย้อมติดสีน้ำตาลแดงเมื่อทดสอบด้วยสารละลายโปแตสเซียมไอโอไดด์ เก็บเมล็ดรวมในแต่ละคู่ผสมได้ประชากรชั่วที่ 2 จำนวน 48 ประชากร ปลูกทดสอบผลผลิตร่วมกับข้าวโพดเทียนพันธุ์เปรียบเทียบ 4 พันธุ์ พบว่า ประชากรชั่วที่ 2 มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ในทุกลักษณะที่ศึกษา ประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 มีค่าเฉลี่ย ผลผลิต ขนาดฝัก ความสูงต้น ความสูงฝัก และอายุออกดอกมากกว่าข้าวโพดเทียนพันธุ์เปรียบเทียบ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=05-Kitti1.pdf&id=621&keeptrack=34
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การทดสอบผลผลิตประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ข้าวโพดหวานกับข้าวโพดเทียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง