ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลักษณะดินภายใต้สภาพป่าต่างชนิดบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรนันท์ สนกัณหา
เจ้าของผลงานร่วม สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , เอิบ เขียวรื่นรมณ์ , ทักษิณ อาชวาคม , ศุภิฌา ธนะจิตต์
คำสำคัญ ดินป่าไม้;สัณฐานวิทยาของดิน;สมบัติทางฟิสิกส์;สมบัติทางเคมี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาลักษณะดินภายใต้สภาพป่าต่างชนิดบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณทุติยภูมิ 1 บริเวณ (Skr-1) ป่าเต็งรัง 2 บริเวณ (Skr-2, 3 พื้นที่รอยต่อ 1 บริเวณ (Skr-4) ป่าดิบแล้งฟื้นฟู 3 บริเวณ ณ (Skr-5, 6, 7) และป่าดิบแล้งไม่ถูกรบกวน 1 บริเวณ (Skr-8) ตั้งแต่บริเวณตอนบนของที่ลาดเชิงเขาตอนกลางถึงตอนบนของที่ลาดเชิงเขาตอนล่าง โดยมีวัตถุต้นกำเนิดเป็นตะกอนลาดเชิงเขา วางตัวอยู่บนวัสดุตกค้างที่สลายตัวมาจากหินทราย ผลการศึกษาพบว่า ดินมีความแปรปรวนภายใต้สภาพป่าต่างชนิด เป็นดินตื้นถึงลึกมากโดยดินภายใต้ป่าเต็งรัง (Skr-2) จะตื้นที่สุด มีเนื้อดินอยูในพิสัยดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนแหนียว ยกเว้นในป่าดิบแล้งที่ไม่ถูกรบกวน (Skr-8) ที่มีเนื้อละเอียดกว่าดินอื่น ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=02-Woranan.pdf&id=618&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ลักษณะดินภายใต้สภาพป่าต่างชนิดบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง