ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บทบาทของบราสสิโนสเตียรอยด์มิมิกต่อระบบของกระบวนการสังเคราะห์แสง และคาร์โบไฮเดรตในข้าวภายใต้ภาวะอุณหภูมิสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีรศิลป์ สอนจรูญ
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี
คำสำคัญ 7,8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone;Photosynthetic efficiency;Source-sink relationship;Pathum Thani 1;Heat stress
หน่วยงาน Kasetsart University
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบผลสาร 7,8-dihydro-8α-20-hydroxyecdysone (DHECD) ซึ่งเป็นบราสิโนสตียรอยด์ที่สังเคราะห์ได้จาก 20-hydroxyecdysone และสกัดได้จากเปลือกของต้นไข่เน่า เป็นพืชท้องถิ่นของประเทศไทย องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาคือ การให้ DHECD กับต้นข้าวที่ได้รับอุณหภูมิสูง 40 oC ในระยะแตกกอและระยะออกดอกของข้าว ทำให้ข้าวสามารถรักษาการสังเคราะห์ด้วยแสงให้อยู่ในสภาพที่สูง และ DHECD ยังมีบทบาทต่อการเคลื่อนย้ายอาหารจากใบไปยังเมล็ด จึงสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ในสภาพที่ได้รับความเครียดจากความร้อน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง