ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการยับยั้งควบคุมตนเอง และด้านความจำขณะทำงานของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาพร ทองสาดี
คำสำคัญ Executive Functionก,ชุดกิจกรรม,การยับยั้งควบคุมตนเอง, ความจำขณะทำงาน ,เด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Executive Function เป็นกระบวนการทางความคิด ที่ช่วยให้เราวางแผน มุ่งมั่น ใจจดจ่อ จำคำสั่ง และจัดการกับงานหลายๆ อย่างให้ลุล่วงเรียบร้อยได้ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน วางเป้าหมายและทำไปเป็นขั้นตอนจนสำเร็จ รวมทั้งควบคุมแรงอยาก แรงกระตุ้นทั้งหลาย ไม่ให้สนใจไปนอกลู่นอกทาง EF เป็นความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต และเป็นศักยภาพของสมองที่มนุษย์สามารถพัฒนาเป็นทักษะ ทำให้เด็กประสบความสำเร็จเมื่อโตขึ้น ซึ่ง EF จะมีองค์ประกอบทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ (1) ความจำขณะทำงาน (2) การยับยั้งควบคุมตนเอง (3) การยืดหยุ่นความคิด (4) ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ (5) การควบคุมอารมณ์ (6) การวางแผนและการจัดระบบ (7) การรู้จักตนเอง (8) การริเริ่มและลงมือทำงานและ (9) ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://iconbec.conference.upi.edu/proceedings/?fbclid=IwAR1JxMEPa3VTqJxerxMDL2MModzxbldvXbnMk5yD7jNgouKvsa1Jhp7LGho
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการยับยั้งควบคุมตนเอง และด้านความจำขณะทำงานของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง