ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและรูปแบบทางพันธุกรรมของยีนโปรแลคตินสำหรับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในไก่เบตง (สายเคยู)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม นายกนก เชาวภาษี
คำสำคัญ ไก่เบตง;พารามิเตอร์ทางพันธุกรรม;ยีนโปรแลคติน;น้ำหนัก;ผลผลิตไข่
หน่วยงาน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตไข่เป็นลักษณะที่มีความสำคัญในการผลิตพ่อแม่พันธุ์ไก่เบตง (สายเคยู) ลักษณะการเจริญเติบโตสามารถคัดเลือกและปรับปรุงได้ง่ายและให้ผลตอบสนองที่รวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามไก่ที่ถูกคัดเลือกเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์จะต้องมีความสามารถในการผลิตลูกได้ จึงต้องทำการคัดเลือกควบคู่กันไป โดยลักษณะอายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกและผลผลิตไข่เมื่ออายุ 300 วันมีความสัมพันธ์กัน แต่ลักษณะอายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกมีอัตราพันธุกรรมค่อนข้างต่ำ การนำรูปแบบของยีนโปรแลคตินมาใช้จะทำให้โมเดลตัวสัตว์มีเหมาะสมมากขึ้น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง