ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain สินค้าเกษตรเพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเซีย ปี 2551
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ Logistics;Supply Chain;สินค้าเกษตร;ประเทศในเอเซีย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออกมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบทั้งการขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศ และพบว่าสัดส่วนของต้นทุนโลจิสติกส์ในการขนส่งทางถนนจากแหล่งผลิตไปยังท่าที่ทำการส่งออก และจากท่านำเข้าไปยังตลาดปลายทางข้อนข้างสูง ค่าขนส่งระหว่างประเทศที่ผ่านประเทศลาว เวียดนาม และประเทศจีนในอนาคตสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ ซึ่งจะทำให้การขนส่งทางบกได้เปรียบเมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเล นอกจากนี้การขนส่งทางบกยังมีความได้เปรียบในเรื่องของความรวดเร็วทำให้คุณภาพสินค้าเมื่อถึงปลายทางดีขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://oldweb.oae.go.th/download/journal/completereport51.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain สินค้าเกษตรเพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเซีย ปี 2551 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง