ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำสำคัญ ซัพพลายเชน;โลจิสติกส์
หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย 1.เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2.เป็นสื่อในการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการใหม่ๆ ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.elcls.ssru.ac.th/chitpong_ay/pluginfile.php/26/block_html/content/GetFileAttachment.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง