ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ก.แรงงานเอ็มโอยูจุฬาฯ ตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ หนุนวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กระทรวงแรงงาน
คำสำคัญ ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ;จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน กระทรวงแรงงาน / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ก.แรงงานจับมือจุฬาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ สนับสนุนทางวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน พัฒนากำลังแรงงานศักยภาพ รองรับประเทศไทย 4.0 โดยทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย กำหนดประเด็นการวิจัยที่สำคัญและดำเนินการวิจัยร่วมกัน และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงานขนาดใหญ่เป็น Big Data พัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานผ่านการวิจัยกับภาคีด้านแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งของประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://prachatai.com/journal/2019/03/81294
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ก.แรงงานเอ็มโอยูจุฬาฯ ตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ หนุนวิชาการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง