ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมมือแบบเกมิฟิเคชั่นออนไลน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สนิท ตีเมืองซ้าย
คำสำคัญ การเรียนรู้ร่วมมือแบบเกมิฟิเคชั่นออนไลน์;การเรียนรู้ร่วมมือ;เกมิฟิเคชั่น;การเรียนออนไลน์
หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ร่วมมือแบบเกมิฟิเคชั่นออนไลน์ และประเมินรูปแบบการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้น พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ร่วมมือแบบเกมิฟิเคชั่นออนไลน์ที่สังเคราะห์ขึ้นมี 5 องค์ประกอบ คือ ด้านเกมิฟิเคชั่น ด้านการเรียนแบบร่วมมือ ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้านการประเมินผล และด้านการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5A) คือ 1. กระตุ้นความคิด 2. ภารกิจเบื้องต้น 3. ผจญภัย 4.วินิจฉัยผลงาน และ 5.วิจารณ์สะท้อนผล รูปแบบการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นนี้ มีผลการประเมินความเหมาะสมมาก สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://journal.rmu.ac.th/journal/view_article/e40274f2f6a9662f995813c3da9c00a7201808271118581535343538995774464
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


รูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมมือแบบเกมิฟิเคชั่นออนไลน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง