ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องมือใหม่ในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำของรายได้ : กรณีศึกษาประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
คำสำคัญ ความเหลื่อมล้ำ;การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ;รายได้
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ จากการประยุกต์ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต และได้ปรับใช้กับประเทศไทย ผลการสร้างแบบจำลองที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของการกระจายรายได้ในภาพรวมทั้งประเทศ เมื่อระบบเศรษฐกิจขยายตัว กรณีประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางลบ เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ เป็นต้น และผลลัพธ์จากแบบจำลองมีความสอดคล้องและขัดแย้งกับค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคที่เป็นพื้นฐานของการวัดความเหลื่อมล้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.econ.tu.ac.th/oldweb/doc/article/fulltext/384.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


เครื่องมือใหม่ในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำของรายได้ : กรณีศึกษาประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง