ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัชนี แสงศิริ
เจ้าของผลงานร่วม ดุสิต ศรีสร้อย
คำสำคัญ ธนาคารสัจจะออมทรัพย์
หน่วยงาน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาการดำเนินงานของธนาคาร รูปแบบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เหมาะสมกับการทำงาน และความสำเร็จของการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้กับการพัฒนาประสิทธิภาพของธนาคารสัจจะออมทรัพย์บ้านศรีไคออก ผลการวิจัยพบว่า ธนาคารมีปัญหาในการดำเนินงาน 2 ด้าน คือ ด้านการจัดการระบบเอกสาร และด้านการปฎิบัติงานและการควบคุมภายใน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานประกอบด้วย 8 ระบบ คือ ระบบการฝาก - ถอนเงิน ระบบการกู้เงิน ระบบสินทรัพย์ ระบบรายการประจำวัน ระบบปันผล ระบบบัญชี ระบบผังบัญชี และระบบข้อมูล โดยแต่ละระบบจะมีการกำหนดข้อมูลนำเข้า กระบวนการทำงานของระบบ และผลที่ได้รับจากระบบ มีการเชื่อมโยงระหว่างระบบด้วยกันเอง เพื่อให้ประมวลผลได้ง่าย หลังจากมีการนำระบบใช้ทำให้คณะกรรมการธนาคารมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของธนาคารดีขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2013040114475362.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


รูปแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธนาคารสัจจะออมทรัพย์ บ้านศรีไคออก จังหวัดอุบลราชธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง