ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การลงทุนเลี้ยงปลานิลเพื่อการพาณิชย์ในจังหวัดนครปฐม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประคุณ ศาลิกร
คำสำคัญ การลงทุนเลี้ยงปลานิล;มาตรฐานการปฎิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีและเหมาะสม;จีเอพี
หน่วยงาน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาการผลิต การตลาด และผลิตภัณฑ์จากปลานิล วิเคราะห์ต้นทุน รายรับ และกำไรจากการเลี้ยง และวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของการเลี้ยง พบว่า การเลี้ยงปลานิลภายใต้มาตรฐานการปฎิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี และเหมาะสม (GAP) มีรูปแบบที่แตกต่างจากการเลี้ยงที่ไม่เข้าสู่มาตรฐาน GAP ในด้านสุขลักษณะของการเพาะเลี้ยง โดยผลผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ด้านผลประกอบและความคุ้มค่าในการลงทุน การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งธรรมชาติภายใต้มาตรฐาน GAP และที่ไม่ได้เข้าสู่มาตรฐาน GAP ในฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งการเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดินที่ไม่ได้เข้าสู่มาตรฐาน GAP ในฟาร์มขนาดเล็กและขนาดกลางมีกำไร และสามารถสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรจำนวนมากยังขาดแรงจูงใจในการเข้าสู่มาตรฐาน เนื่องจากราคาไม่แตกต่างกันมาก ภาครัฐควรกำหนดนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลภายใต้มาตรฐาน GAP รวมทั้งมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายใหม่ และผู้บริโภคตระหนักถึงอันตราย และบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตปลานิลของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ข้อมูลเพิ่มเติม http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1008/164
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การลงทุนเลี้ยงปลานิลเพื่อการพาณิชย์ในจังหวัดนครปฐม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง