ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของนมหมักกรดในสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนากร เหมะสถล
เจ้าของผลงานร่วม ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย , วรพงษ์ นลินานนท์
คำสำคัญ นมหมักกรด;ปลาดุกบิ๊กอุย;อาหารปลา
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลของนมหมักกรดต่อการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง เปรียบเทียบสูตรอาหารผสมนมหมักกรด 4 ระดับ พบว่า ปลากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมนมหมักกรด 10 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโต ด้านน้ำหนักดีที่สุด คือมีน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ 255.25±3.63 กรัม และมีอัตราการรอดตายดีที่สุดเท่ากับ 75.5 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีที่สุดเท่ากับ 1.79 ด้านคุณภาพน้ำ พบว่า มีอุณหภูมิระหว่าง 27.9-29.1 องศาเซลเซียส, ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 5.62-6.87 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.83-7.54 ค่าความเป็นด่าง 165.00-167.75 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความกระด้าง 130.38-142.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแอมโมเนีย 0.23-0.34 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าไนไตรท์ 0.01-0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2018032516250085.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของนมหมักกรดในสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง