ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การอนุบาลลูกปลานิลแดงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมน้ำสาหร่ายผมนาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชริดา ขำขจร
เจ้าของผลงานร่วม อภิรักษ์ จันทวงศ์ , เยาวลักษณ์ แกมกุม
คำสำคัญ อัตราการเจริญเติบโต;สาหร่ายผมนาง;น้ำสาหร่ายผมนาง;การอนุบาลลูกปลานิลแดง
หน่วยงาน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลของน้ำสาหร่ายผมนางต่อการเจริญเติบโตของลูกปลานิลแดงที่อนุบาลด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมน้ำสาหร่ายผมนาง โดยศึกษาความยาวที่เพิ่มขึ้น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) อัตรารอด และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ประกอบด้วย 4 ชุดทดลอง ดังนี้ ชุดทดลองที่ 1 อาหารสำเร็จรูป (ควบคุม), ชุดทดลองที่ 2, 3 และ 4 ใช้อาหารสำเร็จรูปผสมน้ำสาหร่ายผมนาง 100, 200 และ 300 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ตามลำดับ พบว่า อาหารสำเร็จรูปผสมน้ำสาหร่ายผมนางมีผลต่อการอนุบาลลูกปลานิลแดง น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ADG และ FCR มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) การอนุบาลลูกปลานิลแดงด้วยอาหารผสมน้ำสาหร่ายผมนาง 300 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ADG และ FCR ดีที่สุด เท่ากับ 1.74 กรัม, 0.58 กรัมต่อวัน และ 1.75 กรัม ตามลำดับ ส่วนความยาวเพิ่ม และอัตรารอดตายไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยอัตรารอดตายมีค่าเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1tmUY8AdQbq9FokWzrHdpNZL2ZCn6Vra6/view
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การอนุบาลลูกปลานิลแดงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมน้ำสาหร่ายผมนาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง