ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการเสริมหอยเชอรี่ในอาหารต่อการอนุบาลลูกปลาหมอไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภัชญา ธานี
เจ้าของผลงานร่วม จรัญศักดิ์ แสงรัตนกุล , สมพร แซ่จ้อง , กิตติศักดิ์ ผุยชา
คำสำคัญ เสริมในอาหาร;หอยเชอรี่;ปลาหมอไทย
หน่วยงาน สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผลการเสริมหอยเชอรี่ในอาหารต่อการเจริญเติบโต ในการอนุบาลลูกปลาหมอไทย ทำการทดลองในลูกปลาหมอไทย จำนวน 300 ตัว น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.18 กรัมต่อตัว แบ่งปลาออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 75 ตัว เสริมหอยเชอรี่ ในอาหาร 4 ระดับ คือ 0 (กลุ่มควบคุม), 2.0, 4.0 และ 6.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อนุบาลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า การเสริมหอยเชอรี่ในอาหารมีผลทำให้การเจริญเติบโตด้านน้ำหนักตัวที่เพิ่มและความยาวเพิ่มที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p>0.05) คือ 98.66, 95.10 และ 95.10 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มอาหารที่เสริมหอยเชอรี่ที่ระดับ 0 2.0 และ 4.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า สามารถใช้หอยเชอรี่เสริมในอาหารเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนเสริมการเจริญเติบโตของปลาหมอได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://kjna.ubru.ac.th/j_files/document/JUR10008.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลการเสริมหอยเชอรี่ในอาหารต่อการอนุบาลลูกปลาหมอไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง