ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่วัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ชุมชนอัมพวา;งานจิตรกรรมบนฝาไม้;ศิลปะสัมพันธ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชุมชนอัมพวามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชสํานักในสมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 2 และมีศิลปะสัมพันธ์กับราชสํานักสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อพิจารณาจากกุฎีทองและงานจิตรกรรมบนฝาไม้ภายในกุฎีทองของวัดภุมรินทร์กุฎีทองซึ่งช่างหลวงได้สร้างสรรค์ขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 และมีศิลปะสัมพันธ์กับราชสํานักสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อพิจารณาจากงานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่กุฏิเจ้าอาวาส งานจิตรกรรมบนฝาไม้ (บานประตู) ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถที่วัดบางแคใหญ่ และผลงานศิลปะกรรมอื่น ๆ ในวัดบางแคใหญ่ ซึ่งช่างหลวงน่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นตามคําสั่งของเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) พระสมุหกลาโหมในสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งเป็นราชินิกุล ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 และพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 2
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ssruir.ssru.ac.th/bitstream/ssruir/921/1/014_53.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่วัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง