ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแพร่สู่ระดับสากล ระยะที่ 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พระเทพปริยัติเมธี
คำสำคัญ พระไตรปิฎกฉบับบาลี 45 เล่ม;อักษรภาลีไทย;อักษรภาลีโรมัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการเผยแพร่พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาสู่สากล ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อให้มีการจัดทำการแปลพระไตรปิฎก จำนวน 45 เล่ม เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในลักษณะคำต่อคำ (word by word translation) ให้แล้วเสร็จ, 2) เพื่อให้การจัดทำการแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ในรูปเล่มของเอกสารและบทแปลออนไลน์ เพื่อใช้ทำการถ่ายทอดในวงกว้าง, 3) เพื่อนำพระไตรปิฎกฉบับแปลทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษมาจัดทำรูปเล่มขนาดพกพา และศึกษาได้ง่าย และ 4) เพื่อทำการถ่ายทอดพระไตรปิฎกฉบับแปล ในรูปของกิจกรรม ทั้งภายในประเทศสำหรับคนไทย และ ในรูปของออนไลน์ สำหรับผู้สนใจโดยเฉพาะคนไทยและชาวต่างประเทศที่อยู่ในต่างประเทศ วิธีดำเนินงานของโครงการ ได้ดำเนินการโดยเริ่มจากการแปลพระไตรปิฎกต่อจาก ระยะที่ 1 คือ การแปล พระสูตรอีก 5 เล่ม และดำเนินการแปลพระวินัย จำนวน 8 เล่ม และพระอภิธรรม จำนวน 12 เล่ม รวมเป็น 25 เล่ม ในระหว่างการแปล เล่มที่แปลเสร็จแล้ว จะนำมาจัดทำเป็นรูปเล่มสำหรับการศึกษา โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องใช้พจนานุกรม และสามารถศึกษาวิธีการเรียนรู้พระไตรปิฎก จากคู่มือ และบทสรุปที่คณะผู้แปลทั้ง 2 ภาคภาษา ได้จัดทำเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจภาษาบาลีในพระไตรปิฎก และเข้าใจในหลักธรรมคำสอน ซึ่งจะอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การถ่ายทอดที่คณะผู้ดำเนินโครงการจัดขึ้น
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแพร่สู่ระดับสากล ระยะที่ 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง