ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ์
คำสำคัญ รองเท้ากีฬา ไนกี้ (NIKE);ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
หน่วยงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สำรวจพฤติกรรมการซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้าบุคคล (People) ปัจจัยด้านกายภาพ (Physical Evidence) และปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ การศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการสำรวจ (Survey Research) โดยประชากรที่ทำการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยทำการสำรวจผ่านแบบสอบถาม (Questionnair) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) มีเพียงปัจจัยเดียว ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ในส่วนของลักษณะทางประชากร มีความแตกต่างกันในด้านของเพศเพียงด้านเดียว โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจซื้อมากกว่าเพศชาย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5702030031_3553_2011.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์