ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)
คำสำคัญ การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่;ยุคข้อมูลข่าวสาร;ยุคดิจิทัล
หน่วยงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) / สถาบันกาเรียนรู้ มจธ.
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ในยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเป็นส่วนผลักดันการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ตลาดแรงงาน อาชีพใหม่เกิดขึ้น รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคข้อมูลข่าวสารคือ รูปแบบที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมวลชนหมู่มากสามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย สำหรับพฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ พบว่าคนรุนใหม่( Gen Y, Gen Z ) ต้องการเพิ่มเติมความรู้ทักษะในการทำงานและในชีวิตประจำวัน สำหรับการใช้สื่อออนไลน์ควรให้มีหัวข้อการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดทำสื่อที่มีรูปภาพมากๆ เนื้อหาที่เป็นตัวอักษรน้อย ทำให้สื่อออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตน่าสนใจน่าเข้าไปใช้มากขึ้น แนวโน้มอนาคตจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยแปลงในช่องทางการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) โปรแกรมพูดคุยอัตโนมัติ ( chatbot )
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/FutureLearningPlatform/899/Digilearn_infographic
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง