ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ โดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัมปนาจ เภสัชชา
คำสำคัญ โคเนื้อ;ฟางข้าว;มันสำปะหลัง;โปรตีน;พลังงาน
หน่วยงาน คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อแก่เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครพนม โดยทำการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในจังหวัดนครพนม มาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ ดำเนินการจัดทำคู่มือองค์ความรู้ และจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตโคเนื้อโดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่นประกอบด้วย การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวด้วยสารละลายผสมของยูเรีย (2%) และปูนขาว (2%) การผลิตอาหารหมักคุณภาพสูงโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การผลิตอาหารโปรตีนสูง (Hi-pro feed) การผลิตอาหารข้นผสมใช้เองภายในฟาร์ม การผลิตแร่ธาตุและอาหารโปรตีนอัดก้อน โดยเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมทั้งหมด 260 คน เกษตรกรที่เข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้มีผลการทดสอบความรู้ก่อนรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เท่ากับร้อยละ 31.7 มีค่าผลการทดสอบหลังรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เท่ากับ 82.5 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีค่าผลการทดสอบหลังรับการถ่ายทอดองค์ความรู้สูงกว่าก่อนรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ร้อยละ 50.8 นอกจากนี้การประเมินผลโครงการโดยการใช้แบบสอบถามหลังจากเกษตรกรรับการถ่ายทอดองค์ความรู้พบว่ามีความพึงพอใจ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด หลังจากถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใช้วัตถุดิบที่มีภายในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 85
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อ โดยใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง