ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โรงเรียนบริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง นวัตกรรมทางความคิด พิชิตปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน พระราชดำรัสในการจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 น้ำคือชีวิตต้องมีอย่างพอเพียง หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ และพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ พระราชทานเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2534 พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Pg92JrTZw28
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โรงเรียนบริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง