ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำสำคัญ การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง หรือแม้กระทั่งมลภาวะทางน้ำ ซึ่งมีน้ำเสียจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง ทำให้สภาพแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองเสียหาย และยากต่อการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ จึงเป็นที่มาในการควบคุม และดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตระหนักถึงผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดเอาไว้ ก่อนที่จะปล่อยออกมาสู่แม่น้ำลำคลองต่อไป โดยการใช้ธรรมชาติมาเป็นตัวช่วยในการบำบัดความเค็มที่อยู่ในน้ำ ทั้งจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเสีย ที่เป็นน้ำเค็ม ที่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่เหมาะสม กับสภาพน้ำเสียที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังได้นำพืชที่สามารถดูดซับความเค็มได้ มาช่วยในการดูดซับความเค็มที่อยู่ในน้ำได้อีกทางหนึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=uYZ3yQkwOBY&list=PLYrd8Vq7OLpBfQwKEiyv-sbnIoOtG6chw
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง