ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาครัฐขานรับแผนบริหารจัดการน้ำชายแดนใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เจ้าของผลงานร่วม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คำสำคัญ แผนบริหารจัดการน้ำภาคใต้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการจัดตั้งหน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement Unit) สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=3JBV6vEzwZE
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ภาครัฐขานรับแผนบริหารจัดการน้ำชายแดนใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง