ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บริหารจัดการน้ำอย่างไร ให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านการผลิต ทั้งภาคการเกษตร/อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558 - 2569 ในส่วนกรมชลประทานวางแผนเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ 4,800 ล้าน ลบ.ม. พร้อมเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8.7 ล้านไร่ โดยทำ 2 แนวทาง 1. การบริหารจัดการด้านความต้องการ คือ ทำให้การใช้น้ำตรงกับน้ำที่มีตามพื้นที่/ห้วงเวลา เช่น ลดการทำนาปรัง ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปรับวิธีทำการเกษตร ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ฯลฯ 2. เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน/ประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ เช่น ปลูกป่า สร้างฝาย ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ยกระดับสันเขื่อน อ่างพวง ผันน้ำจากลุ่มน้ำข้างเคียง ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=TrdwUdb3wrQ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


บริหารจัดการน้ำอย่างไร ให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง