ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนการเรียนการสอนใน ยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย CHANGE Model ในโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.มูอัสซัล บิลแสละ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ศริยา บิลแสละ , ดร.นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง , ผศ.ดร.สุรัยยา สุไลมาน
คำสำคัญ การยกระดับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ;การจัดการเรียนการสอนด้วย YouTube;การเรียนรู้ด้วย Mobile learning;CHANGE Model เพื่อการยกระดับการพัฒนาครูและผู้เรียน
หน่วยงาน คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการยกระดับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ ICTผ่าน CHANGE Model เพื่อการเป็นครูและผู้เรียนที่พึงประสงค์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งานวิจัยนี้ส่งผลให้ครูและผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามกรอบ CHANGE Model ครูมีพัฒนาการและทักษะที่เชี่ยวชาญขึ้นในการใช้ Mobile devices ในการพัฒนาสื่อ YouTube นักเรียนมีความสุขโดยนักเรียนมีบทบาทในการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ YouTube ได้เองส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดีกว่า สนุกและกระตือรือร้นในการเรียนรู้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/channel/UCi5hd-eyjayq7nfFbgI8t8w
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับกระบวนการเรียนการสอนใน ยุคศตวรรษที่ 21 ด้วย CHANGE Model ในโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง