ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กรณีศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ เพื่อส่งเสริมงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธนกร นิรันดร์นุต
คำสำคัญ เศษไม้เหลือใช้;การแปรรูปเศษไม้;เศษไม้เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป
หน่วยงาน ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ จากการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ขนาดกลางประเภท วงกบ ประตูหน้าต่าง บริษัท สยามวู้ดเท็ค จํากัด ถึงขั้นตอนการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน การบริหารจัดการเศษไม้เหลือใช้ เป็นต้น นํามาวิเคราะห์หาข้อจํากัดในการออกแบบและแนวคิดที่สามารถเป็นไปได้ในการออกแบบในบริบทของกรณีศึกษาที่ตั้งไว้ ทําแบบร่างจากแนวคิดเบื้องต้น นําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านออกแบบ สอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและกลุ่มผู้บริโภคงานออกแบบตกแต่ง ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 แบบ ได้แก่ ม่านไม้ที่พับปรับได้ โคมไฟไม้ที่ติดผนังที่พับปรับได้ และโคมไฟไม้ตั้งพื้นพับปรับได้ พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบให้ความพึงพอใจในระดับมาก ( = 2.63, SD.=051) และกลุ่มผู้บริโภคงานออกแบบตกแต่งมี ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( = 2.49, SD.=0.55)
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Download/Format_Checker/3/19.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


กรณีศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ เพื่อส่งเสริมงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง