ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการควบคุมอารมณ์ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรนุช ยังเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ Executive Function , การควบคุมอารมณ์ ,เด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Executive function เป็นการทำงานของสมองระดับสูง ช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ ความคิด การตัดสินใจการกระทำ ส่งผลให้เราลงมือทำงานและมุ่งมั่นทำจนงานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์จึงมุ่งเน้นให้เด็กมีความกล้าแสดงออก แสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถความคุมอารมณ์ได้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฝึกการทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ มุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สังเกต คิดแก้ปัญหา ใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆและเป็นการละเล่นที่ช่วยพัฒนาการคิดเชิงบริหารของเด็กได้ทั้ง 9 ด้าน กิจกรรมนั้นคือการละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://pendasaud.conference.upi.edu/iconbec-2/?fbclid=IwAR39UgTaNvRpX5YDS43H8y2deo_10OXFhgJvYry79ZyQ6BF_RfPc7rAcZgQ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการควบคุมอารมณ์ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง