ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณคาร์บอนสะสมของระบบพลังงานชีวภาพกรณีศึกษาหญ้าเนเปียร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปภาพินท์ บางประสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร. อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
คำสำคัญ หญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1;ก๊าซเรือนกระจก;การสะสมคาร์บอน;การประเมินวัฏจักรชีวิต
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบผลิตพลังงานชีวภาพที่ใช้หญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 เป็นวัตถุดิบ ด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต มีขอบเขตการประเมินครอบคลุม Cradle to Gate และทำการศึกษาปริมาณคาร์บอนที่ถูกสะสมอยู่ในพืชและในดินที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ จากการศึกษาพบว่า ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินทั้งหมดมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาที่ปลูก และจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่า กลุ่มผลกระทบที่มีความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุด คือ ศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยสาเหตุหลักเกิดการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีในกระบวนการปลูก
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี