ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรสา ชูสกุล
คำสำคัญ ศูนย์กลางการศึกษา, ศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์, Education Hub, Science Education Hub
หน่วยงาน สาขาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ประเทศไทยควรเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน กล่าวคือ ด้านนักเรียน ด้านความสามารถพิเศษ และด้านองค์ความรู้และนวัตกรรม กิจกรรมหลักที่ควรมีในศูนย์กลางการศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านนักเรียน คือ การจัดทำหลักสูตรเลิศด้านวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านความสามารถพิเศษ คือ การฝึกอบรมและการฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านองค์ความรู้และนวัตกรรม คือ การทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง