ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของระยะปลูกต่อคุณภาพและผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิมพ์นภา ขุนพิลึก
เจ้าของผลงานร่วม ละอองดาว แสงหล้า , อ้อยทิน จันทร์เมือง , รัชนี โสภา
คำสำคัญ ถั่วเหลืองฝักสด;ระยะปลูก;ผลผลิต
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับรองพันธุ์ MJ0108-11-5 ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ในฤดูแล้งและปลายฤดูฝน ปี 2552/2553 ปัจจัยที่ 1 คือ ระยะปลูก จำนวน 4 ระยะคือ 40 x 20, 40 x 30, 50 x 20 และ 50 x 30 ซม. ปัจจัยที่ 2 คือ พันธุ์ถั่วเหลือง 3 ระดับได้แก่ พันธุ์ถัวเหลืองฝักสดกลิ่นหอม จำนวน 2 สายพันธุ์คือ MJ0101-4-6 และ MJ 0108-11-5 และพันธุ์มาตรฐาน 1 พันธุ์คือ พันธุ์ Kaori ผลการทดลองใน ฤดูแล้งพบว่า การปลูกถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมที่สายพันธุ์/พันธุ์แตกต่างกันให้ผลผลิตฝักสดมาตรฐานที่แตกต่างกันโดยสายพันธุ์ MJ0108-11-5 และ MJ0101-4-6 ให้ค่าเฉลี่ยฝักสดมาตรฐานสูงกว่าพันธุ์ตรวจสอบ Kaori ร้อยละ 71.31 และ 56.72 ตามลำดับ ส่วนปริมาณโปรตีนในเมล็ดไม่พบความแตกต่างของพันธุ์/สายพันธุ์ และระยะปลูกฤดูฝนไม่พบความแตกต่างของผลผลิตฝักสดมาตรฐาน และประมาณโปรตีนในเมล็ดที่ระยะปลูกแตกต่างกัน แต่พบความแตกต่างกันของทั้งสองลักษณะในการใช้ พันธุ์ที่ต่างกัน ผลการศึกษาช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และเพิ่มผลผลิตในระดับไร่เกษตรกร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=192.pdf&id=590&keeptrack=7
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของระยะปลูกต่อคุณภาพและผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง