ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของน้ำหมัก Bacterio mineral water ต่อการเกิดโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองฝักสด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชุติมันต์ พานิชศักดิ์พัฒนา
เจ้าของผลงานร่วม นงลักษ์ ปั้นลาย , ธีรนันท์ แซ่ลี้ , พจมาลย์ แก้ววิมล , ฤทัยรัตน์ น้อยจาด
คำสำคัญ การควบคุมโรคโดยชีววิธี;น้ำหมัก Bacterio mineral water(BMW);โรคแอนแทรคโนสถั่วเหลือง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาวิธีดีที่สุด โดยมีวิธีการใส่ปุ๋ย 8 วิธีคือ 1.ทรีตเมนท์ควบคุม 2.การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว 3.การราดน้ำหมัก BMW 4.การใช้ปุ๋ยหมักมูลวัว การใช้ปุ๋ยหมักมูลวัวที่หมักด้วยน้ำหมัก BMW + รด BMW 2 ครั้ง 6.การใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งสูตร + ปุ๋ยหมักมูลวัว BMW 7.การใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งสูตร + ปุ๋ยหมักมูลวัว และ 8.ปุ๋ยเคมีครึ่งสูตร + ปุ๋ยหมักที่มีน้ำหมัก BMW + รดน้ำหมัก BMW 2 ครั้ง จากการทดลองพบว่า แปลงที่ไม่ใช้ปุ๋ย และแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว มีการเป็นโรคมากกว่าวิธีอื่น ๆ ฝักถั่วเหลืองถูกโรคเข้าทำลายเป็นจุดแผลไหม้ มีตำหนิเน่าเสียง่ายขณะขนส่งและวางตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=163.pdf&id=587&keeptrack=7
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของน้ำหมัก Bacterio mineral water ต่อการเกิดโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองฝักสด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง