ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ จีวัฒนา
เจ้าของผลงานร่วม ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล
คำสำคัญ ระบบฐานข้อมูล;กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือ;พาณิชย์อิเล็กทรอยิกสืผ้าไหม
หน่วยงาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดทำเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 1. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของ มีขั้นตอนการพัฒนาแบ่งออกเป็น การศึกษาปัญหาระบบเดิม การวิเคราะห์ระบบงานใหม่ การออกแบบ การพัฒนา และทดสอบระบบ อาศัยข้อมูลจาการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ้าไหมทอมือระบบฐานข้อมูลมีรายละเอียดหลักประกอบด้วย รหัสผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ราคา/หน่วย รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัล ระดับดาว สถานที่จำหน่าย ติดต่อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ประวัติความเป็นมาและวัตถุดิบที่ใช้ 2. การจัดทำเว็บผ้าไหมทอมือ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมกับระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือ ประกอบด้วย สมุดเยี่ยม กระดานข่าว แบบสำรวจ จำนวนผู้เข้าชม ห้องสนทนา และเนื้อหาโฆษณา 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเรียงลำดับค่าเฉลี่ยคือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบหน้าจอฐานข้อมูล และด้านการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/article/view/129282/97193
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง