ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ทฤษฎีเกมในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเข้าสู่ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชนิดา พันธุ์มณี
เจ้าของผลงานร่วม เกษม กุณาศรี
คำสำคัญ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง;การผลิตแบบดั้งเดิม;การผลิตที่เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม;ทฤษฎีเกม
หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วิเคราะห์แนวทางการตัดสินใจที่ดีที่สุดระหว่างการผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองแบบดั้งเดิม และการผลิตที่มุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกม โดยเครือข่ายวิสาหกิจลำไยอบแห้งเนื้อสีทองในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน พบว่า ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของผู้ผลิตเพราะใช้ทรัพยากรน้อย แต่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สูง ผลการวิจัยที่ได้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจลำไยอบแห้งเนื้อสีทองในประเทศไทยในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิตจากแบบดั้งเดิมเป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.econ.cmu.ac.th/econmag/journals/issue19-2_4.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การใช้ทฤษฎีเกมในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเข้าสู่ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง