ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลือกอัตลักษณ์ของสินค้าชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดท่องเที่ยวในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกษม กุณาศรี
เจ้าของผลงานร่วม ชนิตา พันธุ์มณี , สมบัติ สิงฆราช
คำสำคัญ การเลือกอัตลักษณ์;สินค้าชุมชน;ตลาดท่องเที่ยว;กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นแบบสองขั้นตอน;แบบจำลองโลจิตหลายทางเลือก
หน่วยงาน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ค้นหาอัตตลักษณ์ชุมชนสำหรับพัฒนาสินค้าชุมชน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นแบบสองขั้นตอน และวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดเลือกซื้อสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโลจิตหลายทางเลือก พบว่า อัตลักษณ์ชุมชนที่มีความสำคัญสามอันดับแรกสำหรับพัฒนาสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ ปางช้างแม่ตะมาน วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน และข้าวกล้องแบบธรรมชาติ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าชุมชนทั้งสามประเภทมีความแตกต่างกันไป สามารถแบ่งตลาดเป้าหมายเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ ตลาดเฉพาะที่ใส่ใจในสุขภาพ และรักธรรมชาติสำหรับสินค้าชุมชนที่แสดงถึงข้าวกล้องธรรมชาติ ตลาดผู้สูงอายุสำหรับสินค้าชุมชนที่แสดงถึงวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน และตลาดสำหรับกลุ่มเด็ก เยาวชน และคนวัยทำงาน สำหรับสินค้าชุมชนที่แสดงถึงปางช้างแม่ตะมาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE/article/view/101415/86268
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเลือกอัตลักษณ์ของสินค้าชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดท่องเที่ยวในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง