ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง องค์ประกอบทางเคมีและการเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสีเขียว Cladophora glomerata
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
คำสำคัญ สาหร่ายไก;ปลานิล;อาหารปลา;โปรตีน;แคโรทีนอยด์
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การผสมสาหร่ายบดแห้งปริมาณ 0 (ชุดควบคุม), 2.5, 5 และ 7.5 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารเพื่อเลี้ยงปลานิล เป็นเวลา 14 สัปดาห์ พบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารผสมสาหร่ายทุกระดับมีการเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีการเจริญเติบโตที่ 0.22-0.27 กรัมต่อวัน ปลาที่ได้รับอาหารผสมสาหร่าย C. glomerata 2.5-7.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ไม่แตกต่างทางสถิติกับชุดควบคุม ปลาที่ได้รับอาหารผสมสาหร่ายที่ 2.5-7.5 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณโปรตีนในเนื้อปลาสดสูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดควบคุม (15.53 เปอร์เซ็นต์) ปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่าย 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลาสดสูงสุด ซึ่งปริมาณแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลามีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณสาหร่ายที่ผสมในอาหารมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.agri.kmitl.ac.th/joomla30/index.php/file/160-cladophora-glomerata?tmpl=component
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


องค์ประกอบทางเคมีและการเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสีเขียว Cladophora glomerata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง