ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศึกษาค่านิยมไทยผ่านการวิเคราะห์เนื้อสารเชิงอุปลักษณ์ (Metaphor) ในหนังสือ “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ฉบับราชบัณฑิตยสถาน : กรณีศึกษา วรรณคดีประเภทบทละคร (The metaphor analysis of Thai social value reflected in the Wakthong Nai WannakadeeThai’ By the Royal Insti
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณฐา จิรอนันตกุล
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ อุปลักษณ์และค่านิยมไทย;วรรคทองในวรรณคดีไทย
หน่วยงาน สาขาวิชาการสื่อสารประยุกต์ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิเคราะห์อุปลักษณ์และค่านิยมในสังคมไทย ผ่านวรรณคดีในหนังสือเรื่อง “วรรคทองในวรรณคดีไทย” ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ผลการศึกษาเปิดเผยถึงการให้ความหมายแบบถ้อยคำอุปลักษณ์ 8 ประเภท ได้แก่ 1) อุปลักษณ์เกี่ยวกับกษัตริย์ 2) อุปลักษณ์เกี่ยวกับผู้หญิง 3) อุปลักษณ์เกี่ยวกับร่างกายของผู้หญิง 4) อุปลักษณ์เกี่ยวกับผู้ชาย 5) อุปลักษณ์เกี่ยวกับศาสนา 6) อุปลักษณ์เกี่ยวกับศึกสงคราม 7) อุปลักษณ์เกี่ยวกับแม่ 8) อุปลักษณ์อื่นๆ และชุดค่านิยม 5 ชุด คือ 1) ค่านิยมชนชั้น 2) ค่านิยมชายเป็นใหญ่ 3) ค่านิยมแบบวัฒนธรรมกลุ่มนิยมที่แสดงออกในค่านิยมรักชาติ รักพวกพ้อง 4) ค่านิยมศาสนาพุทธ และ 5) ค่านิยมความกตัญญู
ข้อมูลเพิ่มเติม http://library1.nida.ac.th/termpaper6/lang/2556/20073.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง