ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยประเพณี: กัลปพฤกษ์ ต้นไม้แห่งความสมปรารถนา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุดวดี สุวรรณ
คำสำคัญ จิตรกรรมไทย;ต้นกัลปพฤกษ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนา เรื่อง ไตรภูมิ ซึ่งกล่าวถึงการทำดี ทำชั่วและผลแห่งการกระทำ ต้นกัลปพฤกษ์เป็นรางวัลแห่งการประกอบกรรมดี นำพามนุษย์ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณสู่ภาวะแห่งความสุข ความสมปรารถนา แสดงออกผ่านเทคนิค วิธีการ และรูปแบบผลงานในแบบประเพณีของไทย ผสมผสานกับแนวทางการทำงานเฉพาะตน เพื่อสะท้อนถึงคติความเชื่อในแบบโบราณสู่การตีความและแสดงออกผ่านกระบวนการทางศิลปะในแนวทางร่วมสมัย รวมกับจินตนาการทางศิลปะไทยที่มีลักษณะพิเศษจากการรังสรรค์ คิดค้น ดัดแปลงด้วยฝีมือของครูช่างไทยในอดีต ปัจจุบันการสร้างสรรค์ศิลปะแบบตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะไทย รูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลกที่หมุนเปลี่ยน ผู้วิจัยนำมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยที่สะท้อนแนวคิดส่วนตัวที่มีต่อความเป็นไปของสังคมปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/60/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยประเพณี: กัลปพฤกษ์ ต้นไม้แห่งความสมปรารถนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง