ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Comparative Phytochemistry Analyses within the Genus Clausena (Rutaceae) and its Bioactive Compounds
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐวดี วงษ์เทศ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.สรัญญา วัชโรทัย
คำสำคัญ Clausena;Rutaceae;Clauslactone E;Heptazolin;Geographic and chemical diversity
หน่วยงาน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พืชสกุลสันโสก (Clausena) จัดอยู่ในวงศ์ส้ม (Rutaceae) มีทั้งหมดประมาณ 15 ถึง 30 ชนิด ในประเทศไทยมีการกระจายพันธุ์ 5 ชนิด งานวิจัยออกพื้นที่ภาคสนามสำรวจพบพืชสกุลสันโสก 3 ชนิด และยังไม่สามารถระบุชนิดได้ นำมาศึกษาพฤกษเคมี และได้สารบริสุทธิ์ทั้งหมด 14 สาร เปรียบเทียบรูปแบบทางเคมีด้วย HPLC profile ทุกตัวอย่างที่เก็บมาศึกษา จากนั้นนำสารบริสุทธิ์ทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในคน มีสาร 2 ชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305197818302904
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์