ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บ้านป่ากิว ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช
คำสำคัญ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง;ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน บ้านป่ากิว ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การดำเนินการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นการพัฒนาชุมชนด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม สำหรับปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงระบบคิด เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เหมาะสม เป็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และการกำหนดระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ได้เกณฑ์ชี้วัดและมีหลักฐานยืนยัน การปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้วางเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ พัฒนาให้หมู่บ้านและชุมชนมีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=XWTbGaE5NL8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง