ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารคดีชุมตามรอยเท้าพ่อ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” บ้านพรหมมานุสรณ์ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บ้านพรหมมานุสรณ์ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
คำสำคัญ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง;ศูนย์เรียนรู้บ้านพรหมมานุสรณ์;ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน บ้านพรหมมานุสรณ์ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศูนย์เรียนรู้บ้านพรหมมานุสรณ์ เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทางหมู่บ้านได้จัดตั้งขึ้น มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ที่มาจากผู้นำหมู่บ้านต่าง ๆ บ้านพรหมมานุสรณ์ มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มไร่มันสำปะหลัง และกลุ่มไร่นาสวนผสม ได้รับคำแนะนำจากเกษตรอำเภอให้เข้าร่วมโครงการชุมชนต้นแบบ ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด ภายในศูนย์เรียนรู้เป็นที่แสดงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณภายนอกศูนย์จะเป็นจุดเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพ เช่น แปลงนาสาธิต การเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ การเพาะเห็ด และการคัดแยกขยะ ชาวบ้านสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IZsWDtQR0LQ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สารคดีชุมตามรอยเท้าพ่อ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” บ้านพรหมมานุสรณ์ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง