ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
คำสำคัญ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง;บ้านทุ่งน้ำใส
หน่วยงาน บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย บ้านทุ่งน้ำใสเป็นหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ซึ่งมีทั้งนาปีและนาปรัง ซึ่งในอดีตมีการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีในการป้องกันศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สุขภาพของประชาชนและเกษตรกรแย่ลง เมื่อเริ่มแยกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้านได้มีความคิดร่วมกันว่าจะมีการลดต้นทุนการผลิต ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน เช่น การศึกษานอกโรงเรียนธนาคารเพื่อการเกษตร นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน กรมพัฒนาที่ดิน เข้ามาให้ความรู้ภายในหมู่บ้านในการผลิตสารชีวภาพใช้เอง โดยต่อมาหมู่บ้านได้มีมติร่วมกันในการรวมกลุ่มผลิตน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด โดยปัจจุบันครัวเรือนของบ้านทุ่งน้ำใสที่ประกอบการเกษตร ได้มีการใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดในการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://taungnamsai.wordpress.com/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย/
สาขาการวิจัย -