สทนช. เผยรัฐบาลเน้นแก้ปัญหาลุ่มน้ำยม แบบ Area Based ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  สทนช. เผยรัฐบาลเน้นแก้ปัญหาลุ่มน้ำยม แบบ Area Based ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ
เจ้าของผลงาน :  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การบริหารจัดการน้ำ, ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศ, ลุ่มน้ำยม
หน่วยงาน :  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
คำอธิบาย :  ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า การแก้ปัญหาน้ำในลุ่มน้ำยมจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based) ทั้งลุ่มน้ำ ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยพื้นที่ตอนบน มีแผนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ติดตั้งระบบเตือนภัย สร้างแหล่งน้ำตามความต้องการของพื้นที่ พื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของลุ่มน้ำมีการสร้างฝาย ประตูระบายน้ำในลำน้ำยม ปรับปรุงลำน้ำที่ตื้นเขินแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ มีการทำแก้มลิง และจากการศึกษาพบว่าลุ่มน้ำยมมีศักยภาพที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำได้ถึง 40 แห่ง หากสามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำยมได้ครบตามผลการศึกษา จะสามารถกักเก็บน้ำรวมกันได้ประมาณ 380 ล้าน ลบ.ม. และเมื่อรวมปริมาณความจุกับอ่างฯ ของเก่าที่มีอยู่แล้วในลุ่มน้ำยมจะทำสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้คิดเป็นร้อยละ 19 ของปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำยม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=DZwt-q8Ocbg
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
 
Creative Commons License
สทนช. เผยรัฐบาลเน้นแก้ปัญหาลุ่มน้ำยม แบบ Area Based ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710