ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำไร่อ้อย
หน่วยงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้เล็งเห็นความสำคัญของอ้อยที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และตระหนักถึงความรุนแรงของผลกระทบจากภัยแล้งที่มีต่ออ้อย และเป็นการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมอ้อยอย่างยั่งยืนในระยะยาว การเพิ่มปริมาณผลผลิตอ้อยและประสิทธิภาพในการผลิตอาจไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อย คือ การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาแหล่งน้ำและรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบจัดการไร่อ้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=es3sLzzAAzw
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง