ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พรุโต๊ะแดง ป่าเดียว น้ำเดียว ในแดนดิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย จากปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าพรุส่งผลให้ความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าต่อการเรียนรู้และเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าพรุที่ยังคงมีความสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ที่ยังเหลือเพียงผืนเดียว คือ ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีเนื้อที่คงสภาพธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ ประมาณ 50,000 ไร่ จากพื้นที่รวม 125,625 ไร่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าพรุได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาป่าพรุไว้หลายครั้ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 3 โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ovgIeiEKRmI
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


พรุโต๊ะแดง ป่าเดียว น้ำเดียว ในแดนดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง