ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สภาพป่าบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยปางตองและฝายปางอุ๋ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอดีตถูกบุกรุกมีการตัดไม้ทำลายป่า จนสภาพป่าไม่สามารถที่จะฟื้นฟูตัวขึ้นเองตามธรรมชาติได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่า พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในด้านต่าง ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=MW2D81OAOJ8
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง