ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ เกษตรกรต้นแบบ;ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย พัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล คือ ภารกิจของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการพัฒนาแบบผสมผสาน ระหว่างการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุรักษ์ป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบน ตลอดจนพัฒนาการเกษตรพื้นที่ราบและสวนผลไม้บริเวณเชิงเขา นอกจากนั้นยังได้สร้างเกษตรกรต้นแบบเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข จากการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=JvMxYFZ7nQU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง