ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การขึ้นรูปลวดลายปูนปั้นประดับสะพานด้วยการทำสำเนาดิจิทัล 3 มิติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คุณยุต เอี่ยมสอาด
คำสำคัญ การขึ้นรูปลวดลายปูนปั้นประดับสะพาน;การทำสำเนาดิจิทัล 3 มิติ;เทคโนโลยี 3 D
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สะพานหลายแห่งถูกแก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม บางแห่งก็ถูกรื้อทำลายเนื่องจากการขยายช่องทางจราจร ประติมากรรมและลวดลายประดับสะพานจึงถูกทำลายไปด้วยโดยไม่มีการจัดเก็บรักษา การอนุรักษ์ประติมากรรมปูนปั้นประดับสะพานแนวทางหนึ่ง ได้แก่การทำสำเนา 3 มิติ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับศึกษาและการซ่อมแซมที่ถูต้องต่อไป นักวิจัยวิศวะ ม.เกษตรได้ใช้เทคโนโลยี 3 มิติ ต่างๆ เช่น Computer Graphics และ LASER Scanningเพื่อทำการสแกนเก็บพื้นผิว 3 มิติของชิ้นงาน แล้วเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัล 3 มิติ และขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ สามารถลดความยุ่งยากในการทำงานของช่างงานประติมากรรมลงได้อย่างมาก ภายใต้การร่วมมือกันระหว่างสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานครคือ “สะพานมหาดไทยอุทิศ” เป็นแห่งแรก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=36010
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การขึ้นรูปลวดลายปูนปั้นประดับสะพานด้วยการทำสำเนาดิจิทัล 3 มิติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง