ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวแบบยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โมทนา สิทธิพิทักษ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สิริิฉันท์ ศถิรกุล เตชพาหพงษ์ , ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
คำสำคัญ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ;รูปแบบ;มหาวิทยาลัยสีเขียว;มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน
หน่วยงาน สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวแบบยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิดและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียวแบบยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งประกอบด้วย 1) นโยบายของมหาวิทยาลัย 2)โครงสร้างทางสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และ 3) การมีส่วนร่วมของทุกคน และ การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวแบบยั่งยืนให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง