ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา (A community-based tourism management in the form of cultural for the ASEAN community in the SathingPra peninsular, Songkhla province)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อดิศร ศักดิ์สูง
เจ้าของผลงานร่วม วรุตม์ นาฑี
คำสำคัญ การท่องเที่ยวโดยชุมชน;หมู่บ้านวัฒนธรรม;ประชาคมอาเซียน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาการจัดการหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ดังนี้ ชุมชนคลองแดน, ชุมชนบ้านนางเหล้า, ชุมชนสทิงหม้อ และชุมชนเกาะใหญ่ พบว่า ชุมชนทั้ง 4 แห่ง มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ สามารถรองรับการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียนได้ แม้ผลการศึกษาด้านศักยภาพและปัญหาในการจัดการท่องเที่ยวแต่ละหมู่บ้านยังต้องมีการพัฒนาอีกหลายด้าน โดยภาพรวมหมู่บ้านมีต้นทุนทางทรัพยากรที่สามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนได้ไม่ยากนัก ควรมีการพัฒนาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ได้รูปแบบหมู่บ้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เน้นด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค ด้วยภาษาหลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู จะทำให้หมู่บ้านวัฒนธรรมบริเวณคาบสมุทรสทิงพระได้รับความสนใจ นำไปสู่การท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม kb.tsu.ac.th/jspui/bitstream/123456789/3403/1/Adisorn%2000202730.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง