ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุกรพื้นเมืองในจังหวัดสงขลาจากยีนไมโตคอนเดรีย cytochrome b (Genetic diversity of mitochondrial cytochrome b gene in Songkhla native pig)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิชาต พันชูกลาง
คำสำคัญ ความหลากหลายทางพันธุกรรม;สุกรพันธุ์พื้นเมือง;ยีนไมโตคอนเดรีย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และจําแนกสายพันธุ์ด้วยยีนไมโตคอนเดรีย cytochrome b ของสุกรพื้นเมืองจังหวัดสงขลา ตัวอย่างในการศึกษามีจํานวนรวมทั้งสิ้น 21 ตัว พบว่า สุกรพื้นเมืองที่ศึกษาที่พบมากที่สุดได้แก่ มีสีดําเป็นพื้นและอาจมีสีขาวแทรกเป็นบางตําแหน่งของร่างกาย โดยส่วนใหญ่มีใบหูตั้ง ส่วนใบหูปรกมีเป็นจํานวนน้อยที่สุด ความยาวหน้าที่วัดจากปลายจมูกถึงสันกะโหลกอยู่ในช่วง 18 – 35 ซม. ซึ่งผลของลักษณะทางสัณฐานวิทยาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลของยีนไมโตคอนเดรีย cytochrome b ที่ได้อย่างไรก็ตามรูปแบบของยีนไมโตคอนเดรีย cytochrome b ควรทําการวิเคราะห์ใหม่และเปรียบเทียบผลกับฐานข้อมูล GenBank ใหม่อีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ird.skru.ac.th/RMS/file/87991.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง